Belangrijke regels en afspraken

BEHANDELOVEREENKOMST
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Kijk hier voor de behandelovereenkomst.

PRIVACY 
Mondiaal logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mondiaal logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk hier voor ons privacy reglement.

VERGOEDING
De logopedische behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraars. Mondiaal logopedie heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de behandeling heeft u een verwijzing nodig van een arts (bijv. huisarts, consultatiebureau arts of KNO arts). Wanneer u een specifieke behandeling nodig heeft als preverbale logopedie of een aan huis behandeling moet dit worden vermeld op de verwijzing.

De logopedische behandeling van volwassenen wordt ook vergoed echter zal eerst het eigen risico worden aangesproken.

Wij adviseren u altijd uw polisvoorwaarden van uw verzekeraar na te kijken betreft de vergoeding. De tarievenlijst voor logopedische behandeling vindt u hier. Op de betaling van facturen voor behandeling gegeven door een logopedist zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing.

KLANTERVARINGSONDERZOEK
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met Mondiaal logopedie en onze logopedisten. Daarom neemt Mondiaal logopedie deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, MediQuest. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. U ontvangt na uw laatste behandeling een e-mail van MediQuest met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten, meer informatie vindt u hier. Met het invullen van de vragenlijst helpt u om onze dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren! 

KLACHTENREGELING
Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Met klachten kunt u terecht bij uw behandelend logopedist. Alle logopedisten van Mondiaal logopedie zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici waarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris werkt (www.klachtenloketparamedici.nl ). Uitgebreide informatie vindt u hier.

IDENTIFICATIEPLICHT
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) laten zien aan de zorgverlener (dus ook de logopedist). De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.

KWALITEIT
Mondiaal logopedie neemt deel aan de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie. De Kwaliteitstoets Logopedie geeft inzicht in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. Mondiaal logopedie voldoet hiermee aan de meest recente kwaliteitseisen.